Antwoord
Voor de verwerking van persoonsgegevens heb je altijd een grondslag nodig. 'Toestemming' is een van de grondslagen waar je je op kunt beroepen, maar er zijn nog vijf andere grondslagen. Je hebt vrijwel altijd toestemming nodig als je
bijzondere gegevens verwerkt.  

Uitleg
Uitdrukkelijke toestemming is een van de grondslagen waaronder je gegevens mag verwerken. Als je toestemming vraagt, moet dit op een manier die geen ruimte laat voor misinterpretatie. Dit betekent dat het moet worden verstrekt in een duidelijke verklaring. Dit mag schriftelijk of gesproken zijn. 

Wanneer heb je geen toestemming nodig?

  • Als het voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene noodzakelijk is dat de persoonsgegevens verwerkt worden 

  • Wanneer jij wettelijk verplicht bent de gegevens te verwerken (zoals doorgifte aan de belastingdienst)

  • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vitale belangen van die persoon (medische noodhulp) 

  • Wanneer de verwerking plaatsvindt in het kader van de uitvoering van een publieke taak (grondslag voor overheidsorganen) 

  • Wanneer jij een gerechtvaardigd belang hebt voor de verwerking (zoals commerciële belangen), en dat belang bovendien zwaarder weegt dan de privacy van de betrokkene 

Wanneer heb je altijd toestemming nodig?

  • wanneer je gegevens verwerkt of laat verwerken in landen buiten de EU die geen adequate voorzorgsmaatregelen hebben

  • bij automatische besluitvorming en vergaande profilering


Heb je het antwoord gevonden?